ga('send', 'pageview');

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE VITALAN

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy VITALAN, dostępny pod adresem internetowym www.vitalan.pl, prowadzony jest przez Bernardę Kuśmierz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą VITALAN Bernarda Kuśmierz, ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 827-175-20-41, REGON: 731117986.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa prawa i obowiązki stron w związku z użytkowaniem sklepu internetowego, określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki bezpieczeństwa, a przesłane dane niezbędne do realizacji zamówienia wymienione w § 4 i § 5 regulaminu stanowią automatyczną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia i obsługi posprzedażowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1182).
4. Informacje podane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Klientów, nawet jeżeli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.
5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.

§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VITALAN Bernarda Kuśmierz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 827-175-20-41, REGON 731117986.
3. Klient – musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadać zgodę swojego opiekuna prawnego, zgodnie z prawem stanowionym w miejscu przebywania Klienta.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.vitalan.pl.
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia (e-mail) lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie zamówienia w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt – dostępne w Sklepie suplementy diety, kosmetyki i inne produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: VITALAN Bernarda Kuśmierz, ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@vitalan.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 881 020 575
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 88 1020 4926 0000 1802 0155 2140
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 – 16.00.

§ 4 Wymagania techniczne i zakładanie Konta w Sklepie

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Opera itp.,
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
– włączona obsługa plików cookies.
2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
3. Aby założyć konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres mail, numer telefonu.
4. Założenie konta w Sklepie jest bezpłatne.
5. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres
podany w § 3.

§ 5 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)
2. wybrać produkt/y będący/e przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia, na który ma nastąpić dostawa produktów, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) i sposób płatności, podać adres mail i numer telefonu
5. kliknąć przycisk „zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
7. Gdy przesłane elektronicznie dane nie są kompletne, Sprzedawca podejmie jednorazową próbę uzupełnienia ich. Jeżeli działanie to nie przyniesie żądanych rezultatów, a brak danych uniemożliwi realizację zamówienia, zostanie ono anulowane o czym Klient
zostanie poinformowany.
8. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo.
9. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta zamówienia. Zamówienie można także złożyć dzwoniąc na numer 881 020 575 i podać informacje wymienione w § 4 pkt. 3 w celu założenia konta w sklepie lub § 5 pkt. 4, jeżeli wybrano zakupy bez rejestracji.

§ 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. przesyłka pocztowa,
b. odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
a. w przypadku przesyłki pocztowej – przedpłata na konto Sprzedawcy lub płatność za
pobraniem,
b. w przypadku odbioru osobistego – przedpłata na konto Sprzedawcy lub płatność
gotówką.
3. W przypadku przedpłaty na konto Sprzedawcy należy wpisać w tytule przelewu numer zamówienia i zrealizować ją na numer rachunku Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego regulaminu.
4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w sklepie internetowym www.vitalan.pl lub zamówienia złożonego w drodze rozmowy telefonicznej.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży – dotyczy zarówno zamówienia elektronicznego jak i telefonicznego. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, która obowiązuje do dnia dostarczenia zamówienia Klientowi.
3. Dodatkowo Klient otrzymuje od Sprzedającego wraz z zamówieniem wydrukowaną specyfikację zamówienia oraz dowód zakupu.
4. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 72 godzin przestaje wiązać.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia bez ustalonej przyczyny.
6. W trakcie składania zamówień Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
7. Gdy Klient wybrał płatność w formie przedpłaty na konto Sprzedającego, zobowiązany jest dokonać jej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku odbioru osobistego zamówionego/ych Produktu/ów i płatności gotówką Klient zobowiązany jest uiścić ją najpóźniej w momencie odbioru zamówienia. Dotyczy to także płatności za pobraniem.
8. Sprzedający wyśle zamówiony/e Produkt/y w terminie do 7 dni (nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy):
– od daty otrzymania przedpłaty, tj. uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty „przedpłata na konto”,
– od daty zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta innych form zapłaty niż „przedpłata na konto”.
9. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie wywiązać się z terminu dostawy opisanego w pkt. 4, z uzasadnionych przyczyn, informuje niezwłocznie o tym fakcie Kupującego i wyznacza nowy termin wysyłki Produktu, aż do momentu zakończenia transakcji.
10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
11. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
12. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie wywiązać się z tego terminu, z uzasadnionych przyczyn,
informuje niezwłocznie o tym fakcie Kupującego i wyznacza nowy termin odbioru Produktu, aż do momentu zakończenia transakcji.
13. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
14. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”,
a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Klient akceptuje powyższe, upoważnia Sprzedawcę do pokrycia kosztów wysyłki w imieniu Klienta oraz zobowiązuje się do zwrotu tych kosztów w wysokości określonej w zakładce „Koszty
dostawy”.
15. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
16. Zamówienia o wartości wyższej bądź równiej 300 zł wysyłane są na koszt Sprzedającego.
17. W przypadku nie odebrania towaru przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Klientem z żądaniem odebrania towaru. W przypadku odmowy odebrania towaru przez Klienta, Sprzedawca zastrzega możliwość żądania zwrotu
kwoty jaką poniósł on w związku z próbą dostarczenia przesyłki.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu Umowy.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży drogą elektroniczną.
3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub elektronicznie – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
7. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy na wskazany w nim numer rachunku, dokonane przez niego płatności, z wyłączeniem kosztów transportu i pakowania.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed
upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada za zniszczenia towaru powstałe z jego winy umyślnej. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Produktu.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 9 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Klient w ramach reklamacji może dochodzić ceny zakupionego Produktu, bez kosztów wysyłki i pakowania.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, a o jej wyniku Klient zostanie poinformowany dostępną drogą komunikacji.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej wraz ze wszystkimi dodatkami typu karty gwarancyjne itp. należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Koszty wysyłki ponosi Konsument.
8. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie Kodeks Cywilny oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
9. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez Klienta nie będą uznawane.
10. Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane opisy Produktów nie zawierają niedoskonałości i pozbawione są błędów, dlatego też nie mogą być one podstawą do ewentualnych roszczeń. Informacje zamieszczone w Regulaminie oraz na Stronie są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktów. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualizację wszystkich informacji zamieszczonych na Stronie. Jednocześnie nie może zagwarantować, że zamieszczone informacje całkowicie wyczerpują poruszane tematy. W związku z tym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji nieścisłości w treści dostępnych informacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania oraz aktualizacji treści na Stronie w dowolnym momencie.
11. Sprzedawca nie jest Producentem, a jedynie Dystrybutorem produktów oferowanych w sklepie, tak więc korzysta z opisów Producenta, za które nie ponosi odpowiedzialności.
12. W przypadku niewłaściwego stosowania któregokolwiek z proponowanych Produktów lub przy stosowaniu niezgodnym ze sposobem użycia podanym na opakowaniu Produktu i/lub załączonej ulotce, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego
stosowania.
13. Suplementy diety nie są lekami i nie zastępują środków zaordynowanych przez lekarza. Zamiar przyjmowania suplementów należy skonsultować z lekarzem.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu przesyłania drogą elektroniczną różnych informacji i ciekawostek
tematycznie związanych z asortymentem Sklepu – podanie ich nie jest obowiązkowe i nie warunkuje realizacji zamówienia.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do  realizacji zamówienia i obsługi posprzedażowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1182) następuje z chwilą przekazania elektronicznie lub telefonicznie danych niezbędnych do realizacji zamówienia opisanych w § 4 pkt 3 i/lub § 5 pkt. 4.
4. Pozyskane dane osobowe Klienta są poufne nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione, a wykorzystywane jedynie do wystawienia faktury/rachunku, przesłania
zamówienia oraz sprawozdawczości prowadzonej w firmie.
5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego może być Poczta Polska, w przypadku gdy Klient korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy „przesyłka pocztowa”. Administrator udostępnia wtedy zebrane dane osobowe Klienta Poczcie
Polskiej realizującej przesyłki na zlecenie Administratora. Może to być także Biuro Rachunkowe prowadzące rozliczenie finansowe Sklepu www.vitalan.pl.
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem możliwym kanałem informacji.
3. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze
ciągłym w terminie 30 dni.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy
o ochronie danych osobowych.
5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odbierz 5% rabatu na pierwsze zakupy w sklepie Vitalan

 

Podaj swoje imię i adres e-mail a wyślemy Ci rabat na pierwsze zakupy.

Dziękujemy! Twój kod rabatowy to PROMO5. Skopiuj go i użyj w koszyku w naszym sklepie.

Pin It on Pinterest